آموزش فلش با FlashTool

<?php if (function_exists('z_taxonomy_image_url')) echo z_taxonomy_image_url(); ?>